علم جدیدی به نام نانوتکنولوژی بادستکاری وتغییرات دراندازه وابعاداتم ها ومولکول های عناصراز11 الی100 میلیاردم متر،انقلاب نوینی را درشیمی،فیزیک،بیولوژی ومهندسی به وجودآورده است این تغییرات نه تنها درابعادواندازه بلکه دربه وجودآمدن ویژگی های جدید تاثیرداشته است

نانوتکنولوژی با ایجادمواد جدید امید جدیدی برای مهندسین محیط زیست در بهبودآلودگی محیط زیست محسوب می شود برخی ازاین مواد دارای قدرت خودسازی ویا تکثیرمجدد هستند واین ویژگی یکی ازمهمترین خواص مواد نانو است.

اثرات نانوتکنولوژی درمحیط زیست:

اثرات نانو تکنولوژی در محیط زیست شامل اثرات آن در محیط های آب،هواوخاک می باشد نانو مواد تاثیرات شگرفی رادرمحیط زیست نشان می دهد این اثرات می تواند شامل کاربردهای مستقیم این مواد ازقبیل جلوگیری از آلودگی محیط زیست،آلودگی زدایی وشناسایی آلودگی ها درمحیط زیست باشدویا اینکه اثرات مذکور به طورغیرمستقیم از طریق استفاده نانومواد در جهت طراحی پروسه های صنعتی ومحصولاتی که مضرات کمتری برای محیط زیست دارندبه وجودآید،به عنوان مثال:می توان از نانو ذرات آهن نام برد که می توانندجهت حذف آلودگی ها ازخاک وآبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرند ویا ازسنسورهایی نام برد که در مقیاس نانو بوده و یااینکه در آنها ازذرات نانو استفاده شده است.اثرات نانوتکنولوژی درمحیط زیست:استفاده از حسگرها جهت شناسایی آلودگی ها در محیط زیست،جلوگیری از ایجادآلودگی ها،آلودگی زدایی.

مصرف ودورریزی موادنانوکمترین زیان را به محیط زیست وارد می کند به همین دلیل استفاده ازآنها یکی از موارد جلوگیری از آلودگی هاست.

بدیهی است هرپدیده جدید می تواندمانند شمشیری دو لبه عمل کند هم اکنون تحقیقاتی در مورد مشکلات زیست محیطی وآثار آن شروع شده است،ویژگی های ماننداندازه ی کوچک،سطح تماس بسیارو ساختار کریستالی می توانندسبب ایجاد واکنش ضایعات بیولوژیکی وشیمیایی می شود البته این موضوع هنوز در دست بررسی است بنابراین ضمن تاکید براهمیت فناوری نانو لازم است آیین نامه های جهت انجام ایمن وسالم استفاده ازمحصولات نانو تهیه وتدوین شود تا براساس آن بتوان کنترل ونظارت برکلیه ی فعالیت های نانو تکنولوژی اعمال گردد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 19 شهریور 1390    | توسط:    |    |
نظرات()